Burgers lanceren initiatief om de haaienvinnenhandel in Europa te verbieden

 

UW STEM TELT!

 

"Shark Finning”, het afhakken van de vinnen van haaien en teruggooien van het verminkte en vaak nog levende dier in zee, is verboden in de Europese Unie.

Toch blijven Europese vissersschepen ermee doorgaan.

Alle EU-vissers en alle vissersschepen in Europese wateren zijn verplicht haaien in hun geheel aan te landen, maar vinnen apart worden wel geïmporteerd in Europa. Daardoor varen nu heel wat schepen na het dumpen van de lichamen, met de afgehakte vinnen naar noord Afrika of ze laden ze ze over op een transportschip op zee, waarna de vinnen worden geïmporteerd in Europa. Die illegale handel moet stoppen!

De Europese vissersvloot vangt bovendien meer haaien dan eender welke andere entiteit wereldwijd! Jaarlijks worden mondiaal gemiddeld 100.000.000 haaien gedood, voornamelijk voor hun vinnen voor haaienvinnensoep en de meeste soorten zijn ondertussen heel ernstig bedreigd.

Met leden van over heel Europa hebben we nu een burgerinitiatief opgestart dat van de Europese Commissie eist die import en export van haaienvinnen te verbieden in Europa wanneer de vinnen niet meer vastzitten aan het lichaam van de haai.

Voeg ook jou stem toe voor een einde aan de haaienvinnenhandel in de EU: 

Haaien zijn cruciaal voor een gezonde oceaan

Elk jaar worden tussen de 63 en 273 miljoen haaien gedood en vele soorten worden steeds meer bedreigd. Wereldwijd zijn haaien het doelwit vanwege hun vlees en leverolie, maar de grootste bedreiging is nog steeds het ontvinnen van haaien1. De snelle afname van haaienpopulaties over de hele wereld heeft ernstige gevolgen, omdat haaien veelal als toproofdieren bovenaan de voedselketen staan en een actieve rol spelen bij het behoud van een gezond marien-ecosysteem.

Een kans voor verandering

Het 'Stop Finning - Stop the Trade' Europees burgerinitiatief begon met het verzamelen van handtekeningen op 1 februari 2020. EU-burgers hebben nu een jaar de tijd om de wijziging in de Europese wetgeving te ondersteunen door 1 miljoen stemmen te verzamelen.

EU-wetgeving moet worden versterkt

Concreet willen de burgers het wettelijk kader van de EU versterken door de invoer, uitvoer en doorvoer te verbieden van haaienvinnen die niet meer op natuurlijke wijze aan het dier vastzitten. Indien het vereiste aantal handtekeningen wordt bereikt, heeft de Europese Commissie zes maanden de tijd om het voorstel te overwegen en eventueel een nieuwe verordening voor te stellen die tegemoet komt aan het objectief van het burgercollectief 2.

Een dergelijke nieuwe verordening zou veel krachtiger zijn dan het huidige rechtskader van de EU. Dat vereist sinds 2013 dat binnen Europese wateren en op alle EU schepen, haaienvinnen aan het karkas moeten blijven vastzitten tot ze in de haven worden gelost. De vinnen worden daarna echter van het karkas verwijderd om dan over de hele wereld te worden verhandeld. Hoewel deze regelgeving reeds een sterke verbetering is ten opzichte van de voormalige EU wetgeving rond haaien3, laat deze dus nog steeds toe dat in Europa haaienvinnen apart worden verhandeld en EU vissers zo de vraag naar haaienvinnensoep in Azië voeden.

Andere landen lopen voor op de EU

Andere landen lopen voor op de EU
In juni 2019 werd Canada het eerste land van de G7-groep die de in- en uitvoer van haaienvinnen op zijn grondgebied verbood4 en over de hele wereld vragen burgers in toenemende mate om deze wrede en destructieve praktijk te laten stoppen.
Europa moet volgen.

Via het Europees burgerinitiatief  kunnen Europese staatsburgers hun wens voor een sterkere natuurbescherming aan de besluitvormers van de EU tonen. In een tijd waarin de wetenschappelijke gemeenschap regelmatig de alarmbel luidt met betrekking tot de bedreiging van de biodiversiteit5 en de ernstige risico's van klimaatverandering6, hebben we geen andere keuze dan onze productie- en consumptiepatronen te veranderen. Het is tijd om de haaienvinnenhandel in Europa te beëindigen!

1 https://www.iucnssg.org/faqs.html
2 In het persbericht dat volgde op de officiële registratie van het initiatief, merkt de Europese Commissie op dat "indien het initiatief binnen één jaar een miljoen steunbetuigingen ontvangt uit ten minste 7 verschillende lidstaten, de Commissie binnen zes maanden zal moeten reageren. De Commissie kan besluiten het verzoek al dan niet te volgen en in beide gevallen zou zij de redenering ervan moeten toelichten ".
3 Vóór Verordening (EU) nr. 605/2013 - daterend uit 2003 – was de praktijk van het ontvinnen van haaien op zee ook verboden, maar liet de wetgeving een uitzondering toe waardoor boten met een 'speciale vergunning' ermee door konden gaan. Ongeveer 200 van dergelijke speciale vergunningen werden jaarlijks uitgereikt aan Spanje en Portugal.
4 https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-68/first-reading
5 https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment
6 https://academic.oup.com/bioscience/article/70/1/8/5610806

Dit initiatief wordt reeds ondersteund door 23 milieuorganisaties, waaronder Sea Shepherd Conservation Society, Sharkproject, Bloom, Blueshark Conservation, APECE, iSea, The Global Shark Conservation Initiative (TGSCI), Stop Finning, Sharks Mission France, Sharks Educational Institute (SEI), Aktionsgemeinschaft Artenschutz , Mundus maris, Nektos, Gesellschaft zur Rettung der Delphine, Deutsche Meeresstiftung, VDST, Deutsche Stiftung Meeresschutz (DSM), Shark Savers Germany, The Dolphins 'Voice, Pro Wildlife, Sharkmans' World, Shark Project Biscay en EJF, en meer organisaties blijven toetreden.

Contact:

Internationaal: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In Belgie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Leden van het European Burgerinitiatief

Nils Kluger (vertegenwoordiger) — Duitsland
Alexander Cornelissen (vervanger) — Nederland
Luís Alves — Portugal
Alexandar Dourtchev — Roemenië
Julian Engel — Verenigd Koninkrijk
Fernando Frias Reis — Spanje
Monica Gabell — Zweden
Ioannis Giovos — Griekenland
Chrysoula Gubili — Griekenland
Andrew Griffiths — Verenigd Koninkrijk
Frédéric Le Manach — Frankrijk
Sabine Reinstaller — Oostenrijk
Veerle Roelandt — Italië
Fabienne Rossier — Frankrijk
Katrien Vandevelde — België

 

 

Procedure van het Europees burgerinitiatief


Om te worden gevalideerd, moet een Europees burgerinitiatief in totaal ten minste één miljoen handtekeningen verzamelen. Daarnaast moeten ze ook een vastgesteld minimum aantal bereiken binnen ten minste zeven lidstaten. Dat aantal komt overeen met het per lidstaat aantal verkozen leden in het Europees Parlement, vermenigvuldigd met 750.


Lidstaat    

Drempel

België

15 771

Bulgarije

12 767

Tsjechië

15 771

Denemarken

9 763

Duitsland

72 096

Estland

4 506

Ierland

8 261

Griekenland

15 771

Spanje

40 554

Frankrijk

55 574

Kroatië

8 261

Italië

54 823

Cyprus

4 506

Letland

6 008

Litouwen

8 261

Luxemburg

4 506

Hongarije

15 771

Malta

4 506

Nederland

19 526

Oostenrijk

13 518

Polen

38 301

Portugal

15 771

Roemenië

24 032

Slovenië

6 008

Slowakije

9 763

Finland

9 763

Zweden

15 020


 


In case you miss any information or just want to give us feedback, please feel free to contact us.

Tags: conservation shark finning .

Lees verder

  • Hits: 14238

Initiative citoyenne pour l'interdiction du commerce des ailerons de requin dans l'Union européenne

 

 

VOTRE VOIX COMPTE!

Le "Shark Finning", hacher les nageoires des requins et jeter l'animal mutilé et souvent vivant dans la mer, est interdit dans l'Union européenne.

Cependant, les navires de pêche européens continuent de le faire.

Tous les pêcheurs de l'UE et tous les navires de pêche dans les eaux européennes sont obligés de débarquer les requins dans leur entièreté, mais les nageoires sont néanmoins importées séparément en Europe. En conséquence, après avoir déversé les corps, de nombreux navires naviguent maintenant vers l'Afrique du Nord avec les nageoires sectionnées ou les transfèrent vers un navire de transport en mer, après quoi les nageoires sont importées en Europe. Ce commerce illégal doit cesser!

De plus, la flotte de pêche européenne capture plus de requins que toute autre entité dans le monde! Chaque année, en moyenne 100 000 000 de requins sont tués dans le monde, principalement pour leurs nageoires pour la soupe d'ailerons de requin, et la plupart des espèces sont entre-temps très gravement menacées.

Avec des membres de toute l'Europe, nous avons lancé une initiative citoyenne qui oblige la Commission européenne à interdire l'importation et l'exportation des nageoires de requin en Europe lorsque les nageoires ne sont plus attachées au corps du requin.

Ajoutez votre vote pour la fin du commerce des ailerons de requin dans l'UE.

 

Les requins sont cruciaux pour un océan sain

Chaque année, entre 63 et 273 millions de requins sont tués et de nombreuses espèces sont de plus en plus menacées. Les requins sont ciblés dans le monde entier en raison de leur viande et de leur huile de foie, mais la plus grande menace reste le 'finning' des requins. Le déclin rapide des populations de requins dans le monde a de graves conséquences, car les requins sont souvent au sommet de la chaîne alimentaire en tant que principaux prédateurs et jouent un rôle actif dans le maintien d'un écosystème marin sain.

La législation de l'UE doit être renforcée

Concrètement, les citoyens souhaitent renforcer le cadre juridique de l'UE en interdisant l'importation, l'exportation et le transit d'ailerons de requin qui ne sont plus naturellement attachés à l'animal. Si le nombre requis de signatures est atteint, la Commission européenne dispose d'un délai de six mois pour examiner la proposition et éventuellement proposer un nouveau règlement répondant à l'objectif du collectif citoyen.

 

Une telle nouvelle réglementation serait beaucoup plus puissante que le cadre juridique actuel de l'UE. Depuis 2013, cela exige que dans les eaux européennes et sur tous les navires de l'UE, les ailerons de requin doivent rester attachés à la carcasse jusqu'à ce qu'ils soient libérés dans le port. Cependant, les nageoires sont ensuite retirées de la carcasse puis échangées dans le monde entier. Bien que cette législation soit déjà une amélioration significative par rapport à l'ancienne législation de l'UE sur les requins, elle permet toujours aux ailerons de requin d'être commercialisés séparément en Europe et les pêcheurs de l'UE alimentent la demande de soupe d'ailerons de requin en Asie.

D'autres pays sont en avance sur l'UE

En juin 2019, le Canada est devenu le premier pays du groupe du G7 à interdire l'importation et l'exportation d'ailerons de requin sur son territoire, et de plus en plus de citoyens du monde entier demandent de mettre fin à cette pratique cruelle et destructrice.

L'Europe doit suivre.

Grâce à l'initiative citoyenne européenne, les citoyens européens peuvent manifester leur désir de renforcer la protection de la nature auprès des décideurs de l'UE. À l'heure où la communauté scientifique tire régulièrement la sonnette d'alarme sur la menace pour la biodiversité et les graves risques du changement climatique: nous n'avons d'autre choix que de changer nos modes de production et de consommation. Il est temps de mettre fin au commerce des ailerons de requin en Europe!

Cette intiative est déjà soutenue par 23 organisations environementales, parmi lesquels r Sea Shepherd Conservation Society, Sharkproject, Bloom, Blueshark Conservation, APECE, iSea, The Global Shark Conservation Initiative (TGSCI), Stop Finning, Sharks Mission France, Sharks Educational Institute (SEI), Aktionsgemeinschaft Artenschutz , Mundus maris, Nektos, Gesellschaft zur Rettung der Delphine, Deutsche Meeresstiftung, VDST, Deutsche Stiftung Meeresschutz (DSM), Shark Savers Germany, The Dolphins 'Voice, Pro Wildlife, Sharkmans' World, Shark Project Biscay et EJF, et de plus en plus d'organisations rejoignent.

Contact:

Internationaal: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Belgique: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

MEMBRE DE L'INITIATIVE CITOYENNE EUROPEENE

Nils Kluger (porte parole) — Allemagne
Alexander Cornelissen (porte parole remplaçant) — Pays-Bas
Luís Alves — Portugal
Alexandar Dourtchev — Roumanie
Julian Engel — Royaume-Uni
Fernando Frias Reis — Espagne
Monica Gabell — Suède
Ioannis Giovos — Grèce
Chrysoula Gubili — Grèce
Andrew Griffiths — Royaume-Uni
Frédéric Le Manach — France
Sabine Reinstaller — Autriche
Veerle Roelandt — Italie
Fabienne Rossier — France
Katrien Vandevelde — Belgique

 

 

Procédure de l'initiative citoyenne européenne

Pour être validée, une initiative citoyenne européenne doit recueillir au total au moins un million de signatures. En outre, elle doit également atteindre un nombre minimum défini dans au moins sept États membres. Ce nombre correspond au nombre de députés élus au Parlement européen par État membre, multiplié par 750.


Pays memebre

Seuil

Belgique

15 771

Bulgarie

12 767

République Tcheque

15 771

Danemark

9 763

Allemagne

72 096

Estonie

4 506

Irlande

8 261

Grèce

15 771

Espagne

40 554

France

55 574

Croatie

8 261

Italie

54 823

Chypre

4 506

Lettonie

6 008

Lituanie

8 261

Luxembourg

4 506

Hongarie

15 771

Malte

4 506

Pays-Bas

19 526

Autriche

13 518

Pologne

38 301

Portugal

15 771

Roumanie

24 032

Slovaquie

6 008

Slovaquie

9 763

Finlande

9 763

Suède

15 020


 


In case you miss any information or just want to give us feedback, please feel free to contact us.

Tags: conservation shark finning .

Lees verder

  • Hits: 4166